PROGRAMMAZIONE DAL 13 AL 19 GIUGNO
 • INSIDE OUT 2
 • Giovedì: n.d.
 • Venerdì: n.d.
 • Sabato: n.d.
 • Domenica: n.d.
 • Lunedì: n.d.
 • Martedì: 18:15 20:30
 • Mercoledì: 18:15 20:30
 • THE BIKERIDERS
 • Giovedì: n.d.
 • Venerdì: n.d.
 • Sabato: n.d.
 • Domenica: n.d.
 • Lunedì: n.d.
 • Martedì: n.d.
 • Mercoledì: 18:20 21:05
 • JAGO INTO THE WHITE
 • Giovedì: n.d.
 • Venerdì: n.d.
 • Sabato: n.d.
 • Domenica: n.d.
 • Lunedì: n.d.
 • Martedì: 21:15
 • Mercoledì: 21:15
 • BAD BOYS: RIDE OR DIE ATMOS
 • Giovedì: 18:15 21:00
 • Venerdì: 17:20 19:45 22:10
 • Sabato: 17:20 19:45 22:10
 • Domenica: 14:45 17:20 19:55
 • Lunedì: 18:15 21:00
 • Martedì: 18:15 21:00
 • Mercoledì: 18:15 21:00
 • ROBO PUFFIN
 • Giovedì: 18:25
 • Venerdì: 17:15
 • Sabato: 17:15
 • Domenica: 15:00
 • Lunedì: 18:25
 • Martedì: 18:25
 • Mercoledì: 18:25
 • THE ANIMAL KINGDOM
 • Giovedì: 18:05 21:05
 • Venerdì: 16:40 19:20 22:05
 • Sabato: 16:40 19:20 22:05
 • Domenica: 14:20 17:00 19:40
 • Lunedì: 18:05 21:05
 • Martedì: n.d.
 • Mercoledì: 18:05 21:05
 • KINDS OF KINDNESS V.M.14
 • Giovedì: 18:00 20:45
 • Venerdì: 18:00 21:30
 • Sabato: 18:00 21:30
 • Domenica: 14:20 17:05 19:50
 • Lunedì: 18:00 20:45
 • Martedì: 18:00 20:45
 • Mercoledì: 20:45
 • LA STANZA DEGLI OMICIDI
 • Giovedì: 21:15
 • Venerdì: 22:00
 • Sabato: 22:00
 • Domenica: 20:15
 • Lunedì: 21:15
 • Martedì: n.d.
 • Mercoledì: n.d.
 • THE WATCHERS V.M.14
 • Giovedì: 18:05 21:15
 • Venerdì: 17:15 19:40 22:05
 • Sabato: 17:15 19:40 22:05
 • Domenica: 17:35 20:05
 • Lunedì: 18:05 21:15
 • Martedì: 18:05 21:15
 • Mercoledì: 18:05 21:15
 • L'ESORCISMO - ULTIMO ATTO V.M.14
 • Giovedì: 21:10
 • Venerdì: 22:10
 • Sabato: 22:10
 • Domenica: 19:55
 • Lunedì: 21:10
 • Martedì: 21:10
 • Mercoledì: n.d.
 • ME CONTRO TE IL FILM - OPERAZIONE SPIE
 • Giovedì: 18:20
 • Venerdì: 16:30 18:10 20:10
 • Sabato: 16:30 18:10 20:10
 • Domenica: 14:20 16:00 17:35
 • Lunedì: 18:20
 • Martedì: 18:20
 • Mercoledì: 18:20
 • FURIOSA - A MAD MAX SAGA
 • Giovedì: 21:00
 • Venerdì: 19:10 21:50
 • Sabato: 19:10 21:50
 • Domenica: 16:45 19:30
 • Lunedì: 21:00
 • Martedì: n.d.
 • Mercoledì: n.d.
 • IF - GLI AMICI IMMAGINARI
 • Giovedì: 18:20
 • Venerdì: 17:10 19:35
 • Sabato: 17:10 19:35
 • Domenica: 14:40 17:35
 • Lunedì: 18:20
 • Martedì: n.d.
 • Mercoledì: n.d.
 • WONKA
 • Giovedì: n.d.
 • Venerdì: n.d.
 • Sabato: n.d.
 • Domenica: 15:00
 • Lunedì: n.d.
 • Martedì: n.d.
 • Mercoledì: n.d.