PROGRAMMAZIONE DAL 19 AL 25 SETTEMBRE
 • DIEGO MARADONA
 • Giovedì: n.d.
 • Venerdì: n.d.
 • Sabato: n.d.
 • Domenica: n.d.
 • Lunedì: 19:30
 • Martedì: 19:30
 • Mercoledì: 19:30
 • C'ERA UNA VOLTA A... HOLLYWOOD
 • Giovedì: 17:45 20:10 21:10
 • Venerdì: 17:45 20:10 21:10
 • Sabato: 14:30 17:45 20:10 21:10
 • Domenica: 14:30 17:45 20:10 21:10
 • Lunedì: 17:45 20:10 21:10
 • Martedì: 17:45 20:10 21:10
 • Mercoledì: 17:45 20:10 21:10
 • CHIARA FERRAGNI - UNPOSTED
 • Giovedì: 19:30 22:10
 • Venerdì: n.d.
 • Sabato: n.d.
 • Domenica: n.d.
 • Lunedì: n.d.
 • Martedì: n.d.
 • Mercoledì: n.d.
 • ANGRY BIRDS 2 - NEMICI AMICI PER SEMPRE
 • Giovedì: 17:30
 • Venerdì: 17:30
 • Sabato: 15:15 17:30
 • Domenica: 15:15 17:30
 • Lunedì: 17:30
 • Martedì: 17:30
 • Mercoledì: 17:30
 • TUTTA UN'ALTRA VITA
 • Giovedì: 17:10 22:10
 • Venerdì: 17:10 19:45 22:10
 • Sabato: 15:00 17:10 19:45 22:10
 • Domenica: 15:00 17:10 19:45 22:10
 • Lunedì: 17:10 22:10
 • Martedì: 17:10 22:10
 • Mercoledì: 17:10 22:10
 • IT: CAPITOLO 2 V.M.14
 • Giovedì: 17:20 21:20
 • Venerdì: 17:20 21:20
 • Sabato: 14:20 17:45 21:10
 • Domenica: 14:20 17:45 21:10
 • Lunedì: 17:20 21:20
 • Martedì: 17:20 21:20
 • Mercoledì: 17:20 21:20
 • IL RE LEONE [2019]
 • Giovedì: 17:00 19:35
 • Venerdì: 17:00 19:35 22:10
 • Sabato: 14:20 17:00 19:35 22:10
 • Domenica: 14:20 17:00 19:35 22:10
 • Lunedì: 17:00 19:35 22:10
 • Martedì: 17:00 19:35 22:10
 • Mercoledì: 17:00 19:35 22:10